Univerzity

Úvod » Univerzity

Trvale spolupracující univerzity a výzkumné organizace:

(v abecedním pořadí)

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta
 • Univerzita Pardubice
 • Ústav teorie informace a automatizace AV  ČR, v.v.i.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni, Centrum mechatroniky

 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Laboratoř inteligentních robotů

Vybavenost:

Laboratoř robotiky vznikla v roce 2004. Je vybavena čtyřmi průmyslovými roboty typu IRB 1400, IRB 140 a IRB 120 od firmy ABB, dvěma laboratorními roboty XR-4 Robot Arm a SCARA Robot Arm od firmy Rhino Robotics a řadou mobilních robotů z části vlastní konstrukce.

Výzkumně vývojové aktivity:

 • Metody analýzy kinematiky a dynamiky robotů včetně identifikace statických a dynamických parametrů a  koeficientů tření
 • Návrhy řízení robotů včetně robustních, adaptivních a optimálních metod, řízení v prostředí s překážkami a stochastické metody
 • Aplikace metod predikátové logiky v úlohách automatického dokazování, metody rozhodování a rozvrhování činností robotů
 • Simulace a počítačové modelování výrobních procesů
 • Počítačové vidění robotů a metody rozpoznávání scén

V rámci aktivit, zaměřených na vývoj a aplikace robotů, vznikl na Fakultě mechatroniky pracovní tým, jehož činnosti lze rozdělit do dvou hlavních skupin.

Pedagogická činnost:

 • Výuka jednotlivých předmětů:
·   Základy robotiky pro studenty bakalářských studijních programů
·   Robotika pro studenty magisterských studijních programů
·   Inteligentní roboty pro studenty posledního ročníku magisterského studia
 •  Vypracovávání a realizace bakalářských a diplomových prací v rámci laboratoře
 •  Doktorské studium, vypracovávání a realizace doktorských disertací.

 

Vyučované předměty jsou určeny pro obory Automatické řízení a inženýrská informatika, Přírodovědné inženýrství, Informační technologie a dále pro všechny zájemce v rámci volitelných předmětů. V rámci projektu ESF byl vypracován učební text Robotika, matematické aspekty analýzy a řízení.

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, V.V.I.

Oddělení adaptivních systémů

Výzkumné aktivity:

Oddělení Adaptivních systémů se zaměřuje na výzkum a návrh rozhodovacích systémů, které mění své chování v reakci na chování okolního prostředí. Tato zásadní schopnost adaptovat se zvyšuje efektivnost těchto systémů. Desetiletí výzkumu přinesla řadu koncepčních, teoretických, algoritmických, softwarových a aplikovaných výsledků. Cílem nových výzkumných projektů je rozšíření použitelnosti klasických metod na složitější problémy, případně vývoj zcela nových postupů.

Zkušenosti oddělení AS jsou využívány při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Společným jmenovatelem projektů je vytváření teorie respektující omezenost dostupných výpočetních zdrojů. Tento koncepční problém složitosti je společný pro všechny sledované aplikační oblasti oddělení, ke kterým se člení i řízení a rozhodování v průmyslové robotice a mechatronice obecně. Zvyšující se složitost řešených problémů je hlavní motivací pro výzkum různých úrovní centralizace a decentralizace řízení v různorodých systémech a normativní rozhodování s mnoha účastníky.

Pedagogické aktivity:

V rámci aktivit probíhá školení a vedení studentů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání a to od projektů bakalářského studia přes diplomové práce magisterského studia až ke stěžejním dizertačním pracím doktorského studia.

Další informace na stránkách oddělení: http://www.utia.cz/AS